Timo Schmitz: “Dieu en Caucase” (2017) [PDF]

Comparaison de la nature de Dieu entre les Ossètes, les Tcherkesses, les Géorgiens et les Tchétchènes.

TELECHARGER ICI – Dieu en Caucase

Advertisements

ეთსეგ დინი – კავკასიური კერპთაყვანისმცემლობა ოსეთიდან (2017) [PDF]

ეთსეგ დინი – კავკასიური კერპთაყვანისმცემლობა ოსეთიდან

დაწერილია ტიმო შმითცის მიერ
გამოქვეყნებულია 2015 წლის 11 ივნისს
თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა 2017 წლის 4 დეკემბერს

etseg dini – kavkasiuri kerptayvanismcemloba osetidan

Timo Schmitz: “Lexicon of self-studied indigenious beliefs till July 2017 – Citations from my works” (2017) [PDF]

In this paper, I summarized and quoted the research on indigenious religions which I published till July 2017 as a kind of lexicon to make it easier and save time to look up the published material.

(Including religions from Circassia, Ossetia, Georgia, Russia, Vietnam, Korea, China, Mongolia, Laos, and the USA)

DOWNLOAD HERE: “Lexicon of self-studied indigenious beliefs till July 2017– Citations from my works

Timo Schmitz: “Uncovering Georgian mythology in a Caucasian context” (2017) [PDF]

Georgian mythology is not yet researched very much in English-language scientific literature, and thus this paper tries to point out the major themes, social contexts, and ways of spreading folklore in a Caucasian context by making comparisions to the folk belief of the Abkhaz, Ossetians, Circassians, and Chechens.

DOWNLOAD HERE: “Uncovering Georgian mythology in a Caucasian context” (2017)

[Poem] Timo Schmitz: “Sölƶa-Ġala” (Соьлжа-Г1ала) – Chechen with English translation (2017)

Соьлжа-Г1ала
Автор: Тимо Шмитц

Сан хьоме Соьлжа-Г1ала!
Даиман къона лаьтташ ю.
Г1алаг1азкхеш йиллина шахьар,
Тахан нохчийн къоман дог хьо ду.
Вай нохчийн сийлахь турпалаш,
Мостаг1ашна кхерамна,
Т1амо бохийна Бахам юхаметтахоттийна.
Нохчийчоьнан дога ду вайн маьждиг.
Гонахьа деррига зезагаш ду.

28 мая 2017 г.

Grozny
By Timo Schmitz

My beloved Grozny,
you stay still young,
the Cossacks founded the town,
but nowadays you are the heart of our nation,
our Chechen great heroes,
all enemies fear,
reconstructed out of a ruined town,
Chechnya’s heart is our mosque,
And flowers are everywhere around it.

28 May 2017

[Poem] Timo Schmitz: “The Chechen Wars” (Чеченские войны) – Russian with English translation – 2017

Чеченские войны
Автор: Тимо Шмитц

Кровь пробегает по улицам Самшки,
Кровь исходит из глаз домашких,
Бомбили каждый дом в Грозном,
Чеченские дети кричат по утрам.

Горец, знаешь, что мы не забываем,
Твое смелое сопротивление краин,
Массовые захоронения в Ачхой-Мартане,
Жажда Ханкалы,
Тень Гудермеса,
Где ты, родная? Где ты спишь?

13 мая 2017 г.

The Chechen Wars
By Timo Schmitz

Blood runs through the streets of Samashki,
Blood runs through the home’s eyes,
Bombed is every home in Grozny,
Chechen cildren are screaming in the morning.

Mountaineer, know, that we won’t forget,
Your strong resistance of your borderland,
Mass graves in Achkhoy-Martan,
Thirst of Khankala,
Shadow of Gudermes,
Where are you, darling? Where do you sleep?

13 May 2017

[Poem] Timo Schmitz: “Чечня” (Russian with English translation) – 2017

Чечня
Автор: Тимо Шмитц

Страна с вековых традиций
Страна природы рай на земле
Центар Кавказа манящей свободы
Крепость сопротивление
мужественное поколение
Свобода или смерть!
В вершине гор где горцы живут
и смертью пахнет в горной Бамуте
Ворота к сокровище в Шарой
Слёзы как реки в Харсеной
Шалинская девушка плачет в январе
И запах дыма в бульваре
Мансур здесь был большой герой
Веденском районе сердцем с этой землёй
Джохар убит Гехичу
Мы не забудем время войны
Чечня, вернись пожалуйста
Моя душа, горная страна!!!!!

5 мая 2017 г.

Chechnya
By Timo Schmitz

The country of old traditions,
The country which is the paradise on earth,
The center of the Caucasus alluring freedom,
The stronghold of resistance,
Of a courageous generation,
Freedom or death! [the motto of Chechnya]
On the top of the mountains where the mountaineers live,
And death smells from the mountains of Bamut,
Gate to the treasures of Sharoy,
Tears like rivers in Kharsenoy,
The girl from Shali cries in January,
The smell of smoke on the boulevard,
Mansur, the great hero, was here,
The district of Vedeno is the heart of this land,
Dzhokhar died in Gekhi-Chu,
We will never forget the times of war,
Chechnya, come back, please,
My soul is this mountaineous land!

5 May 2017

Timo Schmitz: “My delightful Chechnya” (2017) [Poem] – Chechen

I am very proud to present you my second poem in Chechen and this time I wrote about the land of Chechnya.

Сан сирла Нохчийчоь
Автор: Тимо Шмитц

Лам чlогlа лекха,
йоl юьртахь хlума эца йаьлла,
некъ чlогlа беха,
оьрсий салти лаьтта вехна,
нохчийн борз ницкъан,
уьстагlи тlергlа кан,
Къаьхк хlора шарахь хьекъа.

нохчий гlаскхий къийсам,
борзал хьакха тоьлла йац,
дела мостагlий эшор бу
йаьхь йолчу кlентарша,
йахалахь! Йахалахь хьо маьрша
сан сирла Нохчийчоь!!!

20 апреля 2017 г.

English:

My delightful Chechnya
By Timo Schmitz

The mountains are huge,
a girl sells stuff in a village,
the roads are very long,
a Russian soldier drinks alcohol,
a Chechen wolf is powerful,
a sheep gives its wool,
the field maple blossoms every year.

The Chechens fought the Russians,
The wolf killed the swine,
Nowadays there are no more glorious women and glorious men who do not believe,
Stand up! Stand up, you peaceful
my delightful Chechnya!

20 April 2017

[Poem] Timo Schmitz: “Хаза йоl” (Chechen) – 2017

This is my first poem in Chechen language I wrote myself. My Chechen is still not very good, anyways I tried hard. Enjoy! (Please cite this link if you share on other pages)

Хаза йоl
Автор: Тимо Шмитц

Нохчий йоl чlогlа хаза ю,
месаш хиджаб кlелахь ю,
бlаьргий серло цуьна ю,
иза суна герга ю,
Цунна со сагатлуш ву,
Нохчий йоl, хьо хаза ю.

15 апреля 2017 г.

English translation:

Beautiful Girl
By Timo Schmitz

Chechen girls are very beautiful,
Their hair is covered by a veil,
Their eyes are shining bright,
She is coming nearer,
And I just go to hide,
Chechen girl, you are beautiful.

15 April 2017

Timo Schmitz: “The failure of regaining Chechen independence from the Perspective of a ‘Third phase’” (2017) [PDF]

From a nowadays viewpoint in history, the Russian Federation quickly gained control over the Chechen territory in the Second Chechen War while the separatist forces had to go into hiding. As result the Russians established a provisional government very quickly which turned into the Chechen Republic and thus they won the war. These facts are maybe known today, but they weren’t evident from the beginning. When the separatists were forced into hiding, it didn’t equal the victory of the Russians. The Chechen separatists were preparing a new independence phase and started their counter-strike in 2001. Most civilians supported the Ichkerian Republic and it took 2 years and bloody massacres and other human-right violations by the Russian forces to get control over the rebel strongholds in the Groznensky district, Achkhoy-Martan district, Vedenskiy district and Shatoy district, while the capital was provisonally set to Gudermes, as Grozny was not safe enough. However, by 2002 the Russian authorities managed to seize complete control, and although they already controlled all strategic routes and all borders already in mid-2000, the separatist infrastructure remained intact until 2003.

The failure of regaining Chechen independence